Polityka Bezpieczeństwa Informacji
Polityka Bezpieczeństwa Informacji jest połączeniem odpowiednio wyważonych oraz zgodnych z prawem procedur, spełniających krajowe i międzynarodowe normy i standardy oraz regulacje i wymagania branżowe. Celem działań dążących do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych informacji jest osiągnięcie takiego poziomu organizacyjnego i technicznego, który zapewnia w procesie przetwarzania informacji zachowanie jej poufności, integralności, dostępności, rozliczalności, autentyczności i niezawodności.

Projektowane przez naszą firmę systemy bezpieczeństwa są kompilacją restrykcji i regulacji ukierunkowanych na zapewnienie bezpieczeństwa danych i zgodności z najnowszymi kanonami dobrych praktyk IT oraz z wymaganiami prawa (ustawy o ochronie danych osobowych, ochronie informacji niejawnych, finansach publicznych, prawo bankowe). Wszelkie działania o charakterze operacyjnym, jak i biznesowym, objęte polityką bezpieczeństwa, przebiegają bez zakłóceń oraz są odpowiednio chronione dzięki oferowanym przez nas rozwiązaniom. Oferta naszej firmy obejmuje:
  • Klasyfikację informacji przetwarzanych przez organizację (firmę lub instytucję);
  • Analizę i ocenę ryzyk w obszarach kluczowych dla organizacji, takich jak: technologie informatyczne, bezpieczeństwo osobowe, bezpieczeństwo fizyczne i ciągłość działania;
  • Opracowanie dokumentu Polityki Bezpieczeństwa Informacji określającego cele organizacji oraz strategie niezbędne do osiągnięcia wymaganego poziomu bezpieczeństwa;
  • Opracowanie dokumentów wykonawczych (regulaminów, instrukcji i procedur), opisujących sposoby ochrony i zasady obowiązujące w zakresie bezpieczeństwa informacji w organizacji;
  • Opracowanie strategii ciągłości działania organizacji w sytuacjach kryzysowych;
  • Nadzór nad wdrożeniem zabezpieczeń organizacyjnych, proceduralnych i technicznych wynikających z Polityki Bezpieczeństwa Informacji oraz dokumentów wykonawczych;
  • Audyt powdrożeniowy.