Ochrona danych osobowych
Przepisy ustawy o ochronie danych osobowych stają się z roku na rok coraz bardziej restrykcyjne. Naruszenie przepisów stanowi przestępstwo, ścigane z urzędu. Osoba skazana zostaje zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Karnym, a uprawomocnienie się wyroku stanowi podstawę do roszczeń poszkodowanego o zadośćuczynienie i odszkodowanie z tytułu naruszenia jego prywatności.

7 marca 2011 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych, która przede wszystkim zwiększa zakres kontroli Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (organu nadrzędnego ds. ochrony danych osobowych w Polsce), a także czyni GIODO organem egzekucyjnym. Poprzez powoływanie tzw. terenowych organów kontroli, dozór nad firmami, organizacjami i instytucjami przetwarzającymi dane osobowe ulegnie znacznemu nasileniu.

Oferta naszej firmy obejmuje zaprojektowanie i wdrożenie formalno-prawnego systemu ochrony danych osobowych zgodny z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy, w szczególności:
  • Przeprowadzanie audytów mających na celu sprawdzenie i porównanie stanu faktycznego dokumentacji zawierających dane osobowe z wymaganymi przepisami prawa, jak również audytów systemów teleinformatycznych służących do ich przetwarzania;
  • Pomoc w opracowaniu dokumentacji opisującej środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych (polityka bezpieczeństwa, instrukcje zarządzania, wzory upoważnień, wzory wniosków do zgłoszenia do rejestracji w GIODO itp.);
  • Nadzór nad wdrożeniem wymagań bezpieczeństwa zawartych w dokumentach polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania;
  • Szkolenia pracowników mających dostęp do danych osobowych;
  • Monitorowanie lub stały nadzór nad funkcjonującym systemem ochrony danych osobowych;
  • Pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI);
  • Czynności doradcze i usługi mające na celu doraźne uporządkowanie systemu ochrony danych osobowych, zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i zapobiegnięcie wyciekowi danych osobowych, jak również uchronienie od sankcji karnych w przypadku kontroli GIODO.